Svensk fångvård är ett pågående rån mot skattebetalarna.

1. Svensk fångvård är allt för kostsam.

Det är orimligt att kriminellas uppehälle ska betalas av laglydiga skattebetalare. Svensk fångvård som kostar skattebetalarna 3000-6000 kronor om dagen per intern och bör således ses som en förlängning av ett pågående rån mot skattebetalarna.

2. Svensk fångvård upplevs inte som ett straff.

Det är allmänt känt att många grovt kriminella omedelbart begår nya grova brott vid frisläppande då svensk fångvård ses som en gratis hotellvistelse och inte på något vis avskräckande. Det är också allmänt känt att många avvisade asylsökande begår grova brott för att få svenskt fängelse istället för utvisning.

3. Åtgärden är enkel: gärningsmän ska genom straffarbete bära sin egen kostnad under hela straffperioden.

4. Utöver detta ska gärningsmän även betala skadestånd till brottsoffer genom nämnda straffarbete.

Frisläppande enkom av samhällsanpassade egenförsörjande individer

5. Utöver detta ska gärningsmän ej frisläppas förrän de anses återanpassade efter att ha genomgått en grundläggande samhällsutbildning och lovat att leva upp till dess krav.

6. Gärningmannen ska även under straffperioden säkerställa minst en yrkesutbildning. 7. Frisläppande av grovt kriminella ska endast beviljas om denne anställs och genom detta arbete säkerställer egenförsörjning. Vid avvikelse för annat arbete skall detta godkännas. 8. Frisläppta gärningsmän som begått grova våldsbrott eller sexualbrott ska ha fotboja livet ut samt utegångsförbud efter kl 21.

Reform kring skadestånd till brottsoffer och eliminering av kostnad för fångvård

 • Svensk fångvård är oskäligt kostsam
 • Brottsutövare ska bära sina egna kostnader
 • Brottsoffer ska få skadestånd från brottsutövaren
 • Brottsutövare ska arbeta av sina skulder till brottsoffren
 • Brottsutövare skall ej gå fri förrän fullt skadestånd erlagts
 • Brottsutövare ska ej gå fri förrän övrig återanpassning till civilsamhället säkerställts

 

Svensk fångvård är oskäligt kostsam

Kostnadsbilden för svensk fångvård är orimlig. En svensk fånge kostar 621 euro om dagen, jämfört med det europeiska genomsnittet på 103 euro. Målet bör vara att brottsutövaren bär sina egna kostnader. För att det ska bli genomförbart behöver fångvårdskostnaden gå ner till ca 20 euro per dag.

Brottsutövare ska bära sina egna kostnader

Inom framtida fångvård ska brottsutövare bära sina egna kostnader genom hårt fysiskt arbete i miljöfrämjande svenska och internationella projekt. På så vis kan brottsutövaren arbeta och generera en intäkt genom vilken brottsutövaren bär sin egna kostnad, samt betala av skadestånd till brottsoffren. 

 

Brottsoffer bör få skadestånd från brottsutövaren

Brottsoffren ska få skadestånd som skall betalas av genom brottsutövarens arbete inom fångvården tills dess att skulden är betald. 

Nedan ges förslag på skadestånd till brottsoffer:

 • Rån mot barn och unga: 250.000 – 500.000 kr
 • Rån mot äldre: 250.000 – 500.000 kr
 • Rån inkl misshandel: 400.000 – 800.000 kr
 • Grov misshandel: 500.000 – 2.000.000 kr
 • Våldtäkt: 2.000.000 – 5.000.000 kr
 • Mord: 5.000.000 – 10.000.000 kr till anhöriga
   

Brottsutövare ska arbeta av sina skulder till brottsoffren

I ett räkneexempel med en total intäkt baserad på brottsutövarens arbete om 18 000 kr per månad och en total månadskostnad om 8.000 kr (ca 20 Euro per dag plus 2000 kr till övrigt) så genereras ett månatligt överskott om 10.000 kronor. Detta överskott ska betalas till brottoffren månadsvis, oavkortat, skattefritt. 

Vid sjukdom eller arbetsvägran minskar arbetsersättningen motsvarande.
Brottsutövare skall ej gå fri förrän fullt skadestånd erlagts. 


Brottsutövare ska naturligtvis ej gå fri förrän övrig återanpassning till civilsamhället säkerställts

En rad brott kräver återanpassning till samhället. Som exempel ska brottsutövare inom kategorin “gängkriminalitet” fullgöra minst en yrkesutbildning och få anställning inom detta yrke innan brottsutövaren kan gå fri. Således är frigivning ej aktuell förrän yrkesutbildningen och anställning är säkerställd, oavsett om skulden till brottsoffret är betald eller ej.  

 

Brottsutövare som visar våldsamt beteende mot övriga fångar ska naturligtvis ej heller släppas ut i civilsamhället. Detta med hänvisning till Polislagen som ska säkerställa allmänhetens trygghet och säkerhet, samt vidta förebyggande åtgärder mot brott. 

Åtgärdsplan för att få ordning på Sverige

Sverige har under lång tid misskötts och den välfärd och trygghet som Sverige borgade för är som bortblåst. Trots att den svenska befolkningen betalar bland världens högsta skatter klarar inte landets ledning att leverera den trygghet, säkerhet och välfärd som bör kunna utkrävas. Istället har vi hamnat på listan bland världens mest otrygga länder med den näst högsta andelen våldtäkter per capita och bland den grövsta gängkriminaliteten i världen. De allra flesta välfärdssystemen inom äldreomsorg, skola, vård, polisväsende, försvar har också havererat.

Samhällskontraktet är brutet för länge sedan och ledande politiker mörkar fakta medans andra saknar förmåga att förstå allvaret i situationen och konsekvenserna av en fortsatt negativ utveckling. Sverige behöver en revolution från ett folk som fått nog, men något dylikt är inte att räkna med då merparten av befolkningen är alldeles för tafatt, naiv eller lider av omfattande feghet.

Istället flyr stora delar av befolkningen, vilket bevisas i att migrationen från Sverige aldrig varit högre. Samtidigt har migrationen till Sverige från några av världens fattigaste länder inte mattats av trots den uppenbara oförmågan att hantera integrationen såväl som den uppenbara överbelastningen av välfärdssystemen. 

Oppositionspartierna saknar även förmåga att väcka misstroende mot regeringen Löfven trots att underlaget hade krävt det för länge sedan. 

Som invandrad medborgare känner jag tillsammans med många andra stor oro för Sverige, mina barns framtid, förutsättningarna för en trygg ålderdom och ens viljan att bo kvar i landet. Ska Sverige kunna räddas från det pågående förfallet krävs att man obehindrat belyser alla problem och eliminerar dem ett efter ett med effektiva metoder. 

Nedan ger jag en kort nulägesbeskrivning kring några av de grövsta problemen inom trygghet, säkerhet, polisväsende, rättsväsende och försvaret och förslag till åtgärder för att få ordning på Sverige.

En del åtgärder kan anses extrema, men situationen är extrem och kräver därför extrema åtgärder för att komma till rätta med de omfattande problemen. Frågan man bör ställa sig är inte om åtgärden är extrem, utan istället om åtgärden kommer fungera och få slut på nämnda problematik.

I ett senare inlägg kommer vård, skola, omsorg och näringsliv att belysas.

 

Trygghet

Nuläge: Hälften av alla kvinnor i Sverige känner sig otrygga när de vistas utomhus. Inte ens 5% hade varit en acceptabel nivå. Varje dag rånas barn, äldre, kvinnor och män runt om i landet i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Det ska vara tryggt att bo och leva i Sverige och när hälften av befolkningen inte känner sig trygg har regeringen bevisat sin fullkomliga oförmåga att leverera den grundtrygghet samhällskontraktet utlovar och förmågan att hålla ordning i landet. De har således förverkat sin rätt att leda landet. 

 

 

Rån och våld mot barn

 

Nulägesbeskrivning: Rån och våld mot barn eskalerar kraftigt. Bara i Stockholm rånas ca 800 barn i år. Barnen rånas oftast på mobiler och jackor. Rånen sker ofta på allmän plats, såväl i lokaltrafiken som i boendeområden. Många barn får inte/vågar inte gå till träning och aktiviteter själva efter skoltid, utan tvingas gå i grupp alternativt eskorteras av föräldrar. Rånen utförs ofta med kniv, i kombination med lättare och grov misshandel ofta med inslag av grov förnedring av de unga brottsoffren. Det leder ofta till bestående rädsla och allvarliga psykiska men.

Ett ingripande från allmänheten är inte att vänta, då genomsnitts-medborgaren är en feg och tafatt individ som inte törs ingripa och sällan vet hur. Medborgare som ingriper riskerar dessutom dryga böter och långa fängelsestraff om rånaren skadas vid ingripandet.

Åtgärder: 

 • Självförsvar, moral och etik ska bli obligatoriska ämnen i skolan.
 • Vid ingripande ska den eller de som ingriper EJ riskera straff oavsett vilken mängd våld som brukats för att avvärja ett pågående rån/misshandel/våldtäkt.
 • Tvärtom ska ingripande individ/er ersättas rikligt för mod och riskfylld arbetsinsats. 
 • Vid gripande ska gärningsmän/gärningsbarn offentliggöras.
 • Vid gripande av gärningsmän/gärningsbarn ska dessa dömas till skadestånd om 200.000 – 500.000 kronor till brottsoffret.
 • Vid gripande ska gärningmän/gärningsbarn dömas lika oavsett ålder. 
 • Straffen ska vara 3-5 år grovt miljöarbete* (beskrivs senare i dokumentet) och studier i moral, etik, samhällskunskap, språk (om nödvändigt) samt en yrkesutbildning.  
 • Individen frisläpps EJ om yrkesutbildningen EJ fullgjorts och en anställning kan påbörjas omedelbart vid frisläppande.
 • Den frisläppta individen skall arbeta och får parallellt utbilda sig till ytterligare yrkesroller.
 • Vid gott uppförande blir strafftiden exakt. Vid dåligt uppförande sker en förlängning av strafftiden med sex månader vid första dåliga uppförandet, 12 månader vid andra dåliga uppförandet och 36 månader vid tredje dåliga uppförandet.  
 • Vid frisläppande ska gärningsmannen bära fotboja och vid nytt grovt brott blir straffet livstid grovt miljöarbete*.

 

 

Våldtäkter och våld mot kvinnor

 

Nulägesbeskrivning: Sverige har näst högst andel våldtäkter per capita i världen. De flesta kvinnorna i Sverige känner sig otrygga när de vistas utomhus. Våldtäktsmän dras till Sverige, eftersom det är fritt fram att våldta här. Straffen för våldtäkt av barn kan vara så lågt som 2 månader och våra fängelser levererar inga straff utan själva fängelsevistelsen kan jämföras med en betald hotellvistelse med fri kost, logi, lek och träning. Detta då svensk fångvård anser att själva frihetsberövandet är straff nog. Fångvården ställer inte ens krav på fångar kring deras dagliga sysselsättning.

Regeringen borde avsatts för länge sedan för den bevisade oförmågan att hantera eller ens uppmärksamma den fullkomligt oacceptabla våldtäkts-utvecklingen. 

Åtgärder: 

 • Straffen ska verka avskräckande. 
 • Alla våldtäktsmän ska offentliggöras med namn och bild. 
 • Överfallsvåldtäkt och gruppvåldtäkt ska leda till fysisk kastrering (likt den man gör på hundar), samt grovt miljöarbete* i 7-10 år följt av livstids utvisning i de fall våldtäkten utförts av person med icke svenskt medborgarskap. Detsamma gäller personer som erhållit sitt svenska medborgarskap efter födseln. Även dessa individer ska förlora sitt medborgarskap och utvisas på livstid. 
  • Svenska medborgare som begått överfallsvåldtäkt ska få samma straff, men efter straffperioden beläggas med fotboja livet ut. Om gärningsmannen begår nytt grovt brott blir straffet livstid.
 • Gärningsmannens identitet ska ej skyddas, tvärtom ska det framgå i alla ansökningar och all kommunikation med myndigheter vad individen begått för brott. Målet är att dessa individer ska vilja lämna landet.  
 • Straffperioden ska präglas av grovt miljöarbete  i 8-10 timmar varje dag, med korta raster för intag av enkel billig kost och varvas 3 dagar i veckan med 3 timmars studier i moral, etik, psykologi, samhällskunskap och filosofisk litteratur av västerländsk art (dessa tre dagar förkortas det fysiska straffarbetet i motsvarande antal timmar).
 • Andra typer av våldtäkter ska definieras för vad de är. Exempelvis våldtäkt inom relation ska dömas till kontaktförbud och besöksförbud med fotboja och förbud att vistas inom samma kommun som brottsoffret. Om besöksförbudet överträds skall gärningsmannen dömas till  2 år grovt miljöarbete.
 • Våld mot kvinnor ska leda till 2-5 års grovt miljöarbete


Gängkriminalitet

Nulägesbeskrivning: Gängkriminaliteten eskalerar obehindrat och uppgörelser med skjutvapen och bomber har blivit vardag. Nyhetssändningarna präglas av sådant innehåll och polisens resurser räcker inte till på långa vägar. Gängkriminaliteten ska  stävjas med enkla och kraftfulla åtgärder. Det ska vara mer avskräckande att ingå i gängkriminella aktiviteter än att neka dem. Målet är att åtgärderna ska eliminera gängkriminaliteten helt och hållet.

Åtgärder: 

 • Vid första gripande för grova våldsbrott/narkotikabrott ska strafftiden vara 5-10 år grovt miljöarbete i 6-10 timmar per dag, samt innehålla en yrkesutbildning och studier i moral, etik och västerländsk filosofi. 
 • Om gärningsmannen ej kvalificerat sig för vald yrkesutbildning ska strafftiden förlängas motsvarande tid.
 • Vid frigång ska gärningsmannen bära fotboja med positionering, så att dennes position för alltid kan bestämmas. 
 • Vid ett andra grovt brott ska gärningsmannen få livstid, dvs tills döden. Enkom grovt miljöarbete och studier i moral och etik och mycket enkel kost livet ut.

 

 

Polis och polisväsende

 

Polislagen är tydlig i sina första paragrafer. Ändå har polisledning och regering under många år bevisat sin oförmåga att tolka polislagens syfte att leverera trygghet och säkerhet till allmänheten. Poliskåren är även underbemannad men saknar framförallt mandat att genomföra de åtgärder som krävs för att upprätthålla polislagen. Med rätt mandat och åtgärdsplan kan den nuvarande poliskårens insatser sannolikt räcka till för att upprätthålla polislagens löfte.  

För att förtydliga polislagens löfte, citeras polislagens första paragrafer nedan:

”Polisverksamhetens ändamål
1 §
  Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.

Polisens uppgifter
2 §
  Till Polismyndighetens uppgifter hör att:
1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,
2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat, 3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal..”

 

Åtgärder:

 • Underbemanning
  Polislagen om att leverera allmänheten trygghet och säkerhet ska upprätthållas och polisen ska tilldelas den resurs som krävs för att så skall ske. Således ska polisyrket göras mer attraktivt med högre löner och höjd pension och andra förmåner så som betydande skattelättnader för insatser inom viktig samhällstjänst*.

 

  • Viktig samhällstjänst* ska gälla polis, brandkår, försvar, vård och skola och beläggas med omfattande skattelättnader för den anställde. 
  • Efterlysta
   Polisens resurs räcker inte till, således ska efterlysta personer tillkännagivas i sociala  medier med gärningsmanna beskrivning, foton och var individen setts senast.

   Vid tips som leder till gripande ska en fast ersättning om 20.000 – 100.000 utbetalas skattefritt beroende på gärningsmannens brottskaraktär.

   Vid gripande av efterlyst person ska en fast ersättning utbetalas skattefritt om 50.000 till 500.000 kr beroende på gärningsmannens brottskaraktär.

 

Polisens ingripande

Polis ska ha rätt till brukande av våld och grovt våld vid gripande av gärningsmän som begått grova brott. När gärningsmän begår motvåld med vapen mot polis skall polisen ha rätt att skjuta för att omedelbart döda gärningsmannen. 

 

Allmänhetens ingripande

Allmänhet som ingriper mot brott så som: våldtäkt, rån, misshandel och alla andra former av grova brott skall ej riskera att straffas oavsett mängden våld som brukats för att avvärja brottet. Istället ska sådant ingripande ersättas skattefritt från 50.000 kr upp till 500.000 kronor beroende på brottets karaktär och ingripandets karaktär. Undantaget är förhindrande av pågående terrorbrott som ska ersättas med 10.000.000 kronor. Samt tips som leder till hinder av terrorbrott ska ersättas med 2.000.000 kronor.
  

Våld mot tjänsteman

Till våld mot tjänsteman ska räknas bruk av ovårdat språk så som svordomar och förnedrande uttalanden. Sådant brott ska straffas med 6 månader samt bot som ska betalas till den utsatte tjänstemannen om 50.000 kronor. Fysiskt våld mot tjänsteman ska straffas med 2-4 års grovt miljöarbete varvat med studier i moral, etik och västerländsk filosofi. 

 

Definition av allmänhet och befolkning

Till polisens uppdrag hör att avvisa personer som ej beviljats asyl i Sverige. Således måste det inrättas metoder och medel för att kunna definiera befolkning och vilka som ska avvisas, samt efterlysta gärningsmän.
Således ska alla som är boende i Sverige identifieras med:

   • Ansiktsigenkänning, 
   • DNA-prov och 
   • Fingeravtryck.
     
  • Ansiktsigenkänning ska tillämpas på allmän plats, i lokaltrafik och i särskilt otrygga områden.  Kamerabevakning ska utökas och stärkas med ansiktsigenkännings-program som ger larm till polis för effektivt gripande av efterlysta av avvisade personer.
    
  • Förbud mot ansiktsdöljande klädsel på allmän plats, i lokaltrafik och i särskilt otrygga områden.
   För allmänhetens trygghet och att ansiktsigenkänningsprogram-utrustade kameror ska kunna ge larm skall förbud råda mot ansiktsdöljande klädsel på allmän plats. Detsamma gäller huvudbonad som döljer ansiktet från sikt från högt placerade kameror, exempelvis keps.  
  • Drönare, fotboja och annan teknik
   Polis ska i högre utsträckning använda tillbörlig teknik för att kunna gripa efterlysta och avvisade personer.  

 

Stöd av militära insatser

 

Tills dess att ordning återupprättats i landet ska polis ta stöd av militär för insatser exempelvis vid tull och gränser samt särskilt otrygga områden.

 

 

Skärpning av rättssystem

 

En avgörande faktor för att polisens insatser ska ha verkan är en omfattande och rejäl skärpning av rättssystemet.

 

 

 

Rättssystemet

 

Rättssystemet har havererat och verkar till stora delar till skydd för gärningsmännen istället för som skydd av brottsoffren. Rättssystemet har också tappat lod kring dess syfte: i dagsläget är det enda straffet ett frihetsberövande. Fångvården ställer inte ens krav om vilken sysselsättning gärningsmannen ska ha under fångvårdstiden. Svensk fångvård kan således jämföras med lyxig hotellvistelse i många länder.


Enligt mitt förslag måste straffen ska ha:
A) en avskräckande effekt för övriga potentiella gärningsmän samt
B) gärningsmannen på rätt köl. Det vill säga gärningsmannen behöver omprogrammeras grundligt då samhället och familjen misslyckats i detta. Därför ska gärningsmannen lära sig att bli en resurs för samhället och leverera detta under hög disciplin, samt minst ett yrke som gärningsmannen ska jobba med efter straffperioden och en grundutbildning i etik, moral och västerländsk filosofi.
 

  1. Tolkning av lagar: Ingen straffrabatt. Vid återfall i grovt brott, livstid. Till brottsskalorna ska adderas negativ effekt i samhället. Exempelvis ska en överfallsvåldtäkt även dömas som hot mot kvinnor i det område där våldtäkten skett. 
  2. Avskräckande effekt: Ett viktigt syfte med lagen är att den straffar individen, får denne på rätt köl, men även att straffet har en avskräckande effekt på andra brottsbenägna individer.
  3. Skenande kostnad: Kostnaden för svensk fängelsevård ligger på omkring 600 Euro (ca 6000 kr) per dag per individ. Det bör klassas som ett rån som regeringen är skyldig till. Kostnaden ska ner till max 20 Euro (ca 200 kr) per dag.
  4. Grovt miljöarbete: För att få ner kostnaden ska svensk fångvård till stora delar läggas på entreprenad i miljöfrämjande arbete. Stora delar av världens fattigaste länder lider av extrem nedskräpning. Svensk fångvård ska förläggas på sådana orter där interner till stor del ska arbeta med att frigöra miljön från skräp.  
  5. Skärpning av lagar: Grova brott ska ha samma straffskala för alla oavsett ålder. Lägsta straff för grova brott ska vara 5 år. Straffrabatt ska ej ges. Istället ges strafförlängning vid dåligt uppförande eller arbetsvägran. 
  6. Verklig effekt av lagar: effekten av lagarna idag är undermålig, de ger varken brottsoffer skydd eller upprättelse eller trygghet till samhället. En skärpning ska leda till trygghet för befolkningen. Denna trygghet ska vara mätbar och nå närmare 100% inom 2 år från verkställande av åtgärderna. 
  7. Gärningsmannaprofil: Gärningsmän ska för evigt vara igenkända, och ej skyddas efter avlagt straff. Istället ska de ha sonat sina brott och bli laglydiga samhällsmedborgare som erkänt och ångrat sina brott. Endast då kan de få en andra chans. 
  8. Tillämpning av utvisning: Utvisning ska ske på livstid. Gränsskyddet ska bli närmare 100% med stöd av militära insatser. Hela befolkningen ska genomgå ansiktsscanning.  
  9. Fångvård och grovt miljöarbete

Kostnadsbilden för svensk fångvård är orimlig. En svensk fånge kostar 621 euro om dagen, jämfört med det europeiska genomsnittet på 103 euro. Det är en pågående grov samhälls-stöld och det är sittande regering som är ytterst ansvarig för detta pågående rån.

Framtida fångvård ska  läggas på entreprenad i miljöfrämjande internationella projekt. På så vis kan vi få ner kostnaden från 600 Euro till ca 20 Euro per dag och intern.

Exempel på grovt miljöarbete: i ett miljöfrämjande handelsutbyte med Vietnam
Ö
n Phu Choc lider av extrem nedskräpning på stora delar av ön,  samt längs hela östra kusten ena halvan av året och västra kusten andra halvan av året.

Straff för våldsbrottslingar, våldtäktsmän och gängkriminella ska förläggas på ön där stränder ska hållas rena med upprensning från kl 05-08 varje dag följt av upprensning på i totalt 6-10 arbetstimmar per dag tills dess att hela ön är fri från nedskräpning. Detta arbete skall betecknas grovt miljöarbete. Fångarna ska även vara behjälpliga i uppbyggnad av miljöstationer. När uppdraget är slutfört flyttas det till andra orter med samma problematik. 

Kostnaden för kost och logi går ner till 2-5 Euro per dag och resterande 15 Euro för personal, lokaler, verktyg och säkerhet.  

Efter det fysiska straffarbetet om 6-10 timmar per dag genomförts ska fången studera moral, etik, psykologi, västerländsk filosofi samt skriva en rad essäer och uppsatser. Vid hög prestation i det grova miljöarbetets första 6 timmar kan det fysiska arbetspasset förkortas med 2 timmar och ersätts med 2 timmar extra studier. Vid arbetsvägran förlängs strafftiden månadsvis. 

Efter halva strafftiden ska fången även studera till en yrkesroll 2 timmar per dag, vilket tas från det grova miljöarbetet. 

Ingen internetkommunikation ska tillåtas, ingen telefoni, inga sociala medier eller dylikt. Enkom ett samtal via skype om 10 minuter per månad med anhörig ska tillåtas vid gott uppförande.

Det grova miljöarbetet kan sättas igång på många platser på jorden där nedskräpningen är grov och i starkt behov av justering.

Målet med dessa åtgärder är att disciplinera individen, omprogrammera denna till att förstå och respektera etik, moral och grundläggande hållbara värderingar, samt att genom det grova miljöarbetet betala sin skuld till samhället och ånger inför brottsoffren. Samt skapa förutsättningar för en brottsfri framtid efter frisläppande. Det viktigaste målet är dock att göra Sverige tryggt igen och få ner den grova brottsligheten till nära noll. 

 

 

Försvar

 

Nulägesbeskrivning: Svenskt försvar är undermåligt och med en låg budget. Sveriges förmåga att försvara sig vid ett yttre angrepp är starkt begränsad. Försvaret har även ett syfte att utgöra ett inre försvar, något som inte ÖB inte verkar ha förstått överhuvudtaget.

 

 

 • Åtgärder: 

 

   1. Allmän värnplikt för alla.
    Värnplikt för alla krävs för att få bort fegheten och tafattheten ur folket. Värnplikten behöver bli mycket hårdare och påminna om hur den var förr i tiden, med undantag för nedlåtande attityder mot kvinnor och homosexuella. Det ska vara nolltolerans mot det.
     

 

 • Försvarets ansvarsområden

 

    1. Inre försvar: Försvaret ska med omedelbar verkan göra utsatta områden trygga genom hög närvaro och patrullering med rätt att ingripa. Den militära insatsen ska få gäng och gängkriminella att förstå att det svenska försvaret besitter högre makt än dem. 
    2. Gränsförsvar: Gränsförsvaret ska maximeras så att ingen som inte ska vistas i landet kommer in. I det ingår att ge stöd till polis i att avvisa personer som inte hör hemma i landet. Således ska försvaret har rätt till ansiktsigenkänningsprogram, DNA och finger-avtryck, samt vara behjälpliga att insamla denna information från hela befolkningen och då börja med de utsatta områdena där alla boende i dessa områden ska ingå i registret snarast. 
    3. Försvar mot yttre makt: Försvaret mot yttre makt ska stärkas och Sverige behöver således en väsentligt högre budget.  

 

 • Försvarets förmåga

 

Andel av befolkningen i beredskap: Andelen i beredskap ska vara nära 100% när det kommer till den vuxna andelen av befolkningen. Men även barn i skola ska förstå försvarets betydelse och i skolan ska analys och förståelse  av pågående konflikter i världen ingå i grundutbildning, samt studier i historia.

 

Mer åtgärder skall beskrivas inom punkten försvar…

 

Migration

 

Nulägesbeskrivning: Sverige har under senaste 10 åren stått för en högst oansvarig nästan obegränsad invandring som överbelastat alla välfärdssystem och satt den skattebetalande ursprungsbefolkningen i en ohållbar sits.

I Sverige är nästan 5% av befolkningen oidentifierad och tusentals personer som är avvisade, ofta av säkerhetsskäl, strövar fritt i samhället.

De negativa effekterna tycks oändliga, utöver en starkt överbelastad vård och skola så har tryggheten i landet havererat totalt. Rån mot äldre och barn har blivit vardagsmat. Det grova våldet har eskalerat och rekryteringen av avvisade asylsökande till de kriminella gängen har ökat.

I stora delar av landet är otryggheten så omfattande att stora delar av befolkningens rörelsefrihet starkt begränsats.

 

Åtgärder: 

  1. Stoppad asylinvandring: Ett omedelbart totalstopp av asylinvandringen är ett grundkrav. Skälen är många. Dels har kostnaden skenat så att överbelastningen av välfärdssystemen gör att stora delar av den skattebetalande befolkningen ej längre erhåller vad samhällskontraktet lovat. Dels är integrationen extremt misslyckad och de värsta invandringskritikernas värsta farhågor har blivit bitter verklighet. Sverige klarar inte heller att avvisa avvisade personer.   
  2. Välkomnad arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandring bör däremot välkomnas och tidigare avvisade högpresterande personer som bör erhålla ett förlåtbrev från den nya regeringen och välkomnas tillbaks. En lista med antal drabbade individer och de företag som anställt dessa ska upprättas och även dessa företag ska erhålla ett förlåtbrev från regeringen.

   Med arbetskraftsinvandring skall menas individer som erhållt anställning innan ankomst till Sverige. Det anställande företaget ska således garantera individens ekonomiska hållbarhet genom lön etc.  
  3. Övrig invandring: Personer från “trygga länder” med egen kassa om minst 5 miljoner kronor ska kunna beviljas invandring. Samt personer som gift sig med en svensk medborgare som fötts i Sverige och om den svenske medborgaren kan garantera sin makes/makas ekonomi.
      
  4. Den oansvariga flyktingvågen: Under 2015 anlände upp till 10.000 personer per dag (som fick anmäla sig frivilligt till Migrationsverket på T-Centralen), stora delar av dessa har nu lyckats lära sig språket och uppbär en egen hållbar ekonomi. Dessa individer ska beviljas asyl och kunna erhålla medborgarskap efter 10 brottsfria och egenförsörjande år i landet. Övriga individer ska avvisas och ej erbjudas återinträde i landet utom vid undantag om giftermål med svensk medborgare från födseln alternativt anställande arbetsgivare.  

 

 

 • Multippla identiteter

 

Multippla identiteter ska elimineras genom ansiktsscanning, ansiktigenkänning, DNA och fingeravtryck på alla boende i Sverige. Individer med multippla identiteter ska utvisas på livstid.

 

  1. Ålder
   All tidigare åldersbestämning ska göras om och individer som fuskat ska avvisas på livstid, undantaget om individen lärt sig svenska och uppbär egenförsörjning som skattebetalare.
  2. Förlorad anhörig
   Inga utbetalningar ska ske till utlandsfödda för förlorade anhöriga.
  3. Äldreomsorg för utlandsfödda
   Den som ej jobbat i Sverige i minst 20 år ska ej erhålla äldreförsörjning/pension i Sverige. Istället ska dennes familj garantera individens ekonomi och uppehälle. Detta ska ske genom att individens familj presenterar ett belopp om minst 10.000 kronor per månad till dennes konto.

50-60 Miljoner per km cykelbana

Enligt Aftonbladet får Stockholmarna en chocknota på 50-60 miljoner per kilometer cykelbana. Inom de närmsta fem åren är det planerat att 150 kilometer cykelbana ska byggas. Vilket således motsvarar en kostnad om ca 7,5 miljarder, eller 7 500 miljoner på ren svenska.

I innerstaden är kostnaden högre och uppskattas till 100 miljoner per km.

Hela denna kostnad för Daniel Helldéns cykelbanor är onödig, ett ofattbart resursslöseri då de cykelbanor som funnits i Stockholm de senaste 15 åren varit fullt dugliga och inte använts fullt ut.

Den enorma investeringen om 7 500 miljoner hade kunnat investeras inom exempelvis vård och skola som är svårt eftersatta i hela Stockholm. Eller varför inte skapa en dräglig miljö för våra tusentals hemlösa pensionärer.

Politikerna i stadshuset anser således att cykelbanor är viktigare än individernas välfärd, barnens utbildning, vårdköerna och våra hemlösa pensionärer som ligger och fryser ihjäl under hårda kalla vintrar.

Enkom mot bakgrund av ovan grovt felaktigt genomförda prioritering bör hela politikerkåren i Stockholms stadshus avsättas med omedelbar verkan.

 

Länkar:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K3k2eX/chocknota-for-stockholms-cykelbanor

Stockholms cykelbanor nästan tio gånger dyrare än planerat

 

Öppet brev till Greta om Stockholmstrafiken

Hej Greta,

Kan man beställa en utskällning? Trafikborgarrådet, tillika Miljöpartisten Daniel Helldén tvingar Stockholmsbilisterna till ca 180 miljoner timmar tomgångskörning per år.

I Stockholm har trafikborgarrådet Daniel Helldén vidtagit omfattande ombyggnad av staden som dramatiskt försvårat framkomligheten för stockholmsbilisten. Dels har en stor del av tidigare huvudleder helt stängts av och andra halverats. Även antalet parkeringsplatser har decimerats.

Detta drabbar Stockholms ca 400 000 bilister varje dag. När det gäller mig själv har jag lagt till en extra tidsmarginal om ca 60 minuter inför avresa till city: 40 minuter i krypköer och märkliga omvägar och ca 20 minuter (enligt Easy Park) för att hitta en parkeringsplats.

På väg ut från city tar det ca 40 minuter från Sveavägen till Globen, det ska ta 10.

Så totalt 90 minuter extra körtid per bil, varje dag, varav merparten av denna extra körtid är tomgångskörning i näst intill stillastående köer.

Tomgångskörning strider mot lagen.
I Stockholms stad får motorn gå på tomgång i högst en minut, enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Trafikborgarrådet Daniel Helldén har alltså försatt Stockholms ca 400.000 bilister om dagen i en situation som tvingar dem alla att bryta mot lagen om tomgångskörning. Detta då köerna inte förmedlar något alternativ än att köra på tomgång.

Miljökostnaden för miljöpartisten Daniel Helldéns åtgärder är hög.
400 000 bilar med ca 90 minuters extra körtid varje dag ca 300 dagar (om vi räknar bort lite pga semestrar) genererar en onödig tomgångskörning om ca 180 000 000 timmar per år. Alltså 180 miljoner timmar!

 • Tomgångskörning är farligt för lungor och hjärta
 • Tomgångskörning bidrar till ökad miljöförstöring i form av utsläpp av giftiga gaser.
 • I Stockholms stad får motorn gå på tomgång i högst en minut. Daniel Helldén tvingar således ca 400 000 bilister om dagen till att begå lagbrott.

 

Så åter till min fråga till dig Greta.
Vad anser du om Daniel Helldéns åtgärder och dess effekter på miljön?

– Är det värt att skälla ut honom?

Do you dare?

 

Stockholm den 2 oktober 2019
Ivan Daza, stockholmsbilist

 

qef

Länkar till källor:

 

 

Kommunkrisen: en konsekvens av att Socialdemokraterna ger bort välfärden

Man kan konstatera att Socialdemokraterna beslutat att ge bort välfärdssamhället till massa folk som inte på något vis bidragit till att bygga upp det och genom denna givmildhet frånta svenska pensionärer den trygghet de blivit lovade hela sina liv.

Antalet fattigpensionärer och hemlösa pensionärer ökar dramatiskt.

231 500 ”fattigpensionärer” – och snart kan de bli ännu fler

Om Sverige haft råd att ge bort välfärd i denna omfattning, så hade det vart fantastiskt. Men Sverige har inte råd. Det är de som byggt upp välfärdssamhället som betalar, även våra barn då skolor och äldreboenden måste ta till drastiska besparingsåtgärder och varsla personal eller helt enkelt stänga.

Regeringen rånar den egna befolkningen i en ofantlig nästan ofattbar omfattning och oppositionspartierna tittar på.

Oaktat den dramatiska ökande otryggheten på grund av eskalerande våldtäkter, rån mot barn och dödsskjutningar visar regeringen att de inte heller klarat säkra välfärden ur ett ekonomiskt perspektiv.

Sverige kommer gå till historien som världens främsta välfärdsland som gav bort allt och jagade bort sin egna befolkning.

Rekordmånga svenskar flyttar utomlands

 

Slutsats: Regeringen bör avsättas genom misstroendevotum och en handlingskraftig krisregering bör upprättas som omedelbart adresserar de värsta bristerna och vidtar kraftfulla och omedelbara åtgärder.

Åtgärdsplan för att få bukt med kriminaliteten i Sverige.

⁃ Alla som tidigare dömts för våld/sexbrott ska beläggas med fotboja med ljudupptagning på livstid. Samt utegångsförbud efter kl 22. Om de kopplas till ett brott/brottsplats får de livstid förutsatt de inte ingriper och förhindrar brottet.

⁃ Överfallsvåldtäkt/gruppvåldtäkt, följs av obligatorisk kastrering, samt 10 år fysiskt straffarbete. Efter avtjänat straff, utvisning för de som fötts utomlands. Samt evig fotboja.

⁃ Alla IS återvändare, livstid, inga undantag.

⁃ Fängelser ska bli billiga, dels väldigt enkel kost, dels väldigt sparsmakat med aktiviteter. Utom de fysiska, som sannolikt blir med hacka i gruva, samt böcker om moral, etik och värderingar med prov och om man inte får rätt på proven, mer straffarbete. Kompletteras med studier i böcker för att klara utbildning motsvarande grundskola och yrkesutbildning. Ingen släpps ut förrän avlagda prov är godkända och individen har ett jobb.

⁃ Alla typer av rån utförda av ”barn” leder till förlorad vårdnad för vårdnadshavare, samt 100.000-500.000 kr straffavgift som vårdnadshavare blir betalningsskyldig för till offren. Samt 15-24 månaders militärtjänst (utan vapen) och internat för barnen.

⁃ Ingripande mot rån, våldsbrott, sexualbrott leder till medalj och ersättning om minst en månadslön från polisen.

⁃ Offentliggörande av efterlysta och rejäla ersättningar till dem som fångar efterlysta.

⁃ Anhöriga till offer vid terrorbrott får rejäl ersätting från staten om 5-10 miljoner beroende på ålder av de förlorade och om de har barn eller ej. Staten blir betalningsskyldig för underlåtenhet att tillförsäkra allmänheten trygghet och säkerhet enligt polislagen.

⁃ Omfattande patrullerande bevakning dygnet runt av de som gör militärtjänst i alla utsatta områden runt om i landet.

⁃ Hedersbrott leder till omedelbar förlorad vårdnad och utvisning av vårdnadshavare.

… till att börja med. Räcker inte dessa åtgärder för att få bukt med kriminliteten och göra Sverige tryggt och säkert, så tillkommer åtgärder.

/ Ivan Daza, medborgare

Kommentar till Löfvens valfilm

(Kommentaren har fått över 600 gilla och över 150 delningar på sociala medier)

Med högerextremism avser Löfven en röst på KD eller M:

⁃ Kristdemokraternas, Ebba Busch Thor och

⁃ Moderaterna, Ulf Kristersson

Alltså partier som vill sätta ner foten mot hedersvåld, våldtäkter och rån. Sånt som Löfven lovat, men inte hållit.

Löfven har lovat: ”Det ska vara tryggt att leva i Sverige”.

Men under regeringen Löfven eskalerar överfallsvåldtäkterna, rån mot barn och gängkriminaliteten. No go zoonerna blir fler, men det ska hållas hemligt vilka dom är.

Svenska barn, flickor, pojkar, kvinnor, män och äldre pensionärer i rullator rånas, våldtas och misshandlas i högre utsträckning än någonsin.

Den som försvarar sig riskerar stränga straff. Vi ska helst bara tacka och ta emot.

Över 250 barn har rånats hittills i år och mörkertalet är stort, då de 10-åriga offren ofta hotas till tystnad.

Vad gör Löfven åt det?

⁃ Inget. Han har inte ens tagit upp problemet.

Skatterna höjs och tusentals pensionärer som betalat skatt hela sina liv tvingas till ett liv på gatan. Åter hundra tusentals pensionärer som tvingas till ett liv i elände under fattigdomsgränsen.

⁃ Är det socialism?

Svar: Ja, enligt Löfven.

Utöver det ska pensionsåldern höjas, aldrig ska svensken få vila.

Moskéer byggs för fullt och böneutropen skanderar hur islam tagit över stad efter stad…

Hemvändande terrorister som skärt huvet av folk, eldat upp folk, våldtagit – dom försörjs av svenska skattemedel och vandrar fritt på gatorna.

Detta trots att Löfven lovat att ”syrienåtervändarna” ska sitta bakom lås och bom.

Bara veckor senare ges kommunerna direktiv om hur mottagande av hemvändande terrorister ska ske. Helt i strid med alla Löfvenska löften.

Löfven är ansvarig.

Kronan faller och utvandringen från Sverige har aldrig varit större. De som lämnat för ett liv i Portugal bortom den svenska otryggheten ska beläggas med straffskatt. Det är enligt Löfven ”bara rättvist”.

Jägare och sportskyttar som varit laglydiga hela sina liv ska beläggas med diverse försvårande hinder för att kunna fortsätta jaga och skjuta – detta för att Löfven inte fått bukt med gängskjutningarna i Malmö och 61 no-go-zooner.

Det är Löfvensk logik.

Stora delar av befolkningen planerar för landsflykt och aldrig har utflyttningen från Sverige varit så stor som nu.

Det är Löfvens politik som är det främsta skälet.

Ni som avser rösta på Löfven:

⁃ Ta bort skygglapparna!

⁃ Sluta följa bara nyheter i ur de största riksmedierna. De har cencurerat bort det mesta eländet.

⁃ Öppna era ögon och se.

Snälla.

Apropå de eskalerande rånen mot barn och äldre

I Bolivias högland bränner man rånare och våldtäktsmän levande, alternativt hänger dom i telefonstolpar, mest på lördagar. Kanske lite drastiskt, men definitivt avskräckande.

De straffskalor som tillämpas i Sverige är tyvärr helt ineffektiva och har ingen som helst avskräckande effekt.

Bara i år har över 250 rån mot barn anmälts i Stockholmsområdet.

Varje enskilt fall är en tragedi med efterföljande trauman och ofta fysiska skador. Innan årets slut beräknas över 800 fall ha polisanmälts.

Mörkertalet antas dessutom vara stort, då offren ofta fotograferas och hotas så de avstår att göra polisanmälan.

Förövarna är ofta redan kända hos Polis, även lokalt i de områden de härjar. Genom hot och löften om repressalier säkerställs tystnad.

Det är vår regerings uppdrag att se till att polis kan efterleva polislagen om att säkerställa och tillhandahålla allmänheten säkerhet, trygghet och allmän ordning.

Något de misslyckas med totalt – således bör Stefan Löfven avsättas genom misstroendevotum.

En ny regering som säkerställer skarpa straffskalor och utvisningar behövs.

Sverige behöver uppgradera metodiken för brottsbekämpning. Det behöver effektiviseras och möta den råhet och brutalitet som råder – med motsvarande avskräckande straffskalor.

Det finns inte utrymme att ytterligare nonchalera medborgarnas säkerhet och trygghet – drastiska åtgärder måste tillämpas.

Ytterst är Stefan Löfven skyldig till våldtäkten mot flickan i Huddinge

21 åringen som på sannolika skäl är misstänkt för våldtäkt mot barn i Huddinge har redan tidigare dömts för grov misshandel:

”En gravid kvinna hade blivit slagen i huvudet med ett metallrör av en för henne okänd man. Kvinnan hade åkt hiss tillsammans med mannen som plötsligt angripit henne med metallröret. Hon fick frakturer i huvudet och ansiktet.”

Han har även dömts för att ha stått utanför en skola och onanerat.

Hade Sverige ett fungerande rättssystem så hade 21 åringen inte varit på fri fot. Stefan Löfven har haft 5 år på sig att skärpa straffen. I Polislagen finns dessutom redan stöd för att hålla honom inlåst:

”Polisens uppgifter

2 §   Till Polismyndighetens uppgifter hör att
   1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,”

Regeringen Löfven har inte säkerställt att Polislagen efterlevs.

Regeringen Löfven har inte säkerställt att lagar och domar skärps.

Regeringen Löfven har inte säkerställt att domare som dömer i strid med polislagen avsätts.

Regeringen Löfven är således ytterst ansvarig för de eskalerande våldtäkterna och rånen mot barn i Sverige!

Bara under första kvartalet 2019 har 257 anmälningar för rån mot barn gjorts. Mörkertalet är dessutom stort då många hotas att ej göra anmälningar. Sverige har blivit ett land där barn rånas och våldtas varje dag!

Situationen Stefan Löfven försatt Sverige i är fullkomligt oacceptabel. Han måste entledigas från sitt uppdrag och möjligtvis även landsförvisas som den landsförrädare han är. 

Ett första steg är att Stefan Löfven avsätts genom misstroendevotum.

Vi behöver en regering som säkerställer våra barns trygghet.

Vi behöver en regering som säkerställer att barn kan leka utomhus och gå till skolan själva utan att vara oroliga för rån eller våldtäkt!

Rättvisa och trygghet måste säkerställas!

Ivan Daza, medborgare

 

 

Länkar:

Aftonbladet om våldtäkten:https://www.aftonbladet.se/a/na9onn?fbclid=IwAR3cNu265ahCq4xkZAD_WM-xSGvAdY_nm6EVqKbIa-B8U8MOmVYyOOSjPgU

Polislagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/polislag-1984387_sfs-1984-387

Misstroendevotum: https://sv.wikipedia.org/wiki/Misstroendef%C3%B6rklaring

Rånen mot våra barn: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/anmalningar-om-ran-mot-barn-okar-kraftigt

https://blattarsomfattar.wordpress.com/2019/04/30/ytterst-ar-stefan-lofven-skyldig-till-valdtakten-mot-flickan-i-huddinge/